Mentor valmennukset ja koulutukset tukevat kasvuasi ihmisenä, työsi tekijänä ja osana yhteisöäsi. Saat käyttöösi konkreettisia työkaluja itsetuntemuksesi lisäämiseen, itsesi johtamiseen, vuorovaikutus-, kohtaamis- ja yhteistyötaitojesi kehittämiseen ja vaikkapa kokonaan uuden suunnan löytämiseen, niin työssä kuin yksityiselämässäsikin.

Teemoitetuista palvelutuotteistamme voimme yhdessä rakentaa juuri sinulle ja organisaatiollesi räätälöidyn kokonaisuuden. Apunamme tarpeidenne määrittelyssä ja Mentor valmennuskokonaisuuden suunnittelussa on mahdollista hyödyntää mm. Mentor – Toimiva työyhteisöselvitystä sekä innovatiivista, aivojen toiminnallista tilaa mittaavaa BrainMind Audit® profiiliasi.

Valmennukset ja koulutukset ovat toiminnallisia sekä käytäntöön soveltavia.  Keskeisiä toiminnallisia menetelmiä ovat yhteiset keskustelut, pohdinnat ja reflektointi, kirjoittaminen, ja oivalluttavat harjoitukset, Metsämieli® luonnon- ja mielenharjoitukset sekä Kohtaamistaiteen® taidelähtöinen, kaikkia aisteja herättelevä taidetyöskentely sekä voimauttava kuvien käyttö.  Käytettävät menetelmät valitaan aina asiakkaan tarpeista ja toiveista lähtien.

Mentor työnohjaus ja coaching

Polku kohti työniloa

Mentor työnohjaus ja coaching tukee työlle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ammatillista kehittymistä sekä muuttuvissa ja haastavissa työtilanteissa selviämistä.

Mentor työnohjaus ja coaching suuntautuu tulevaisuuteen.  Se korostaa työn ja organisaation olemassaolon tarkoitusta ja merkitystä sekä yksilön vapautta ja vastuullisuutta tekemistään valinnoista.

Mentor työyhteisösovittelu

Silta yhteiseen ymmärrykseen

Mentor sovittelu ohjaa osapuolia keskustelemaan ja ratkaisemaan ristiriitoja aktiivisesti, rakentavasti ja toisiaan kunnioittavasti.

Parhaimmillaan sovittelu johtaa yhteiseen oppimisprosessiin, jossa vuorovaikutustaidot sekä työilmapiiri kehittyvät. Se aktivoi uudenlaista ajattelua, rakentaa yhteistä ymmärrystä osapuolten välille.  

Mentor työyhteisövalmennus

Eri reittejä – Yhdessä perillä

Mentor työyhteisövalmennuksen ydin on ihminen työnsä tekijänä, yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä.

Mentor työyhteisövalmennus tukee työyhteisöä kehittymään ja vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön ja -kulttuurin edellyttämiin uusiin taitoihin ja rakenteellisiin ratkaisuihin.

Mentor johdon valmennus

Katse horisonttiin

Mentor johdonvalmennus laajentaa näkökulmaa oman johtajuutesi rakentamiseen ja kehittämiseen. Sen vaikuttavuus perustuu omista ja organisaatiosi tarpeista lähtevien sisältöjen kokoamiseen, toimintaympäristö ja -kulttuuri huomioiden.

Mentor vuorovaikutus

Portti aitoon kohtaamiseen

Mentor vuorovaikutus valmennus rohkaisee tarkoituksellisempaan ja tuloksellisempaan vuorovaikutukseen ja toisen aitoon kohtaamiseen. Rakentava, empaattinen vuorovaikutus rakentaa yhteyttä osapuolten välille ja lisää tietoisuutta siitä, miten sinä ja toinen voitte.

Mentor vuorovaikutus perustuu omien ja toisten tunteiden ja tarpeiden empaattiseen kohtaamiseen,  havaintoihin tulkintojen sijaan sekä rakentavaan ja vastuulliseen itsensä ilmaisemiseen.

Mentor mielentaidot

Itsensä johtaminen – Löytöretki itseen

Mentor mielentaidot ohjelmat ja valmennukset tarjoavat erilaisia tapoja tarkastella ja tutustua syvemmin omaan itseen, omiin vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin.

Miten sinusta on tullut sinä? Mikä vielä odottaa todeksi elämistä? Mistä ammennat voimasi vaikeissakin elämän tilanteissa? Millaisia valintoja haluat elämässäsi ja työssäsi tehdä?

Mentor mielentaidot valmennuksen ja ohjauksen avulla voit löytää uuden suunnan,  energiaa tai kipinän elämääsi.

Mentor menetelmäkoulutukset

Mentor vuorovaikutusvalmentaja MVV™
Mentor taidetyöskentelyohjaaja MTO™
Mentor mielentaidot ohjaaja MMT™

Muut koulutukset:

Kohtaamistaiteen® ohjaaja
Logoterapeuttinen työnohjaaja LIF®
Logoterapiaohjaaja LIF®
Metsämieli® koulutukset

Mentor Toimiva työyhteisöselvitys

Mentor Toimiva työyhteisöselvitys™ tuo esiin asioita, mihin  sinun organisaatiosi tulisi keskittyä edistääkseen laadukkasta ja tuloksellisellista työn ja organisaation toimivuutta.

elvitys on nopea ja vaivaton tapa kartoittaa työyhteisösi vahvuudet ja haasteet. Sen avulla voit valita valita työyhteisöäsi palvelevan valmennuskokonaisuuden ja menetelmät.

Aivojen voimavaraprofiili ja BrainID®-mentor

BrainMind Audit®-profiili antaa tietoa aivojesi voimavaroista, toimintakunnosta ja palautumiskyvystä. Se perustuu qEEG-mittauksen tulkintaan aivojesi tiedollisesta ja tunnetason toiminnasta. => BrainMind Audit®-profiili ei ole lääketieteellistä tietoa, vaan aivojen kognitiivisen ja emotionaalisen puolen toiminnallisen tason kuvaus.

BrainID®-mentorina autan sinua tulkitsemaan ja hyödytämään BrainMind Audit®-profiilin tuloksia. Tavoitteena on aivojesi hyvinvinnin tukeminen, hyvä arki sekä mielekäs, tuloksellinen työ.